Οι οικονομικές μονάδες είναι:

Ο καταναλωτής
.jpeg
Η επιχείρηση

.jpeg
Το κράτος

.jpg

Εννοιολογικός χάρτης: οικονομικές μονάδες

Όνομα ομάδας:

Έννοιες:
Η επιχείρηση
Υγεία και παιδεία
Φόρους
Αγοράζει αγαθά
Αποταμίευση
Κέρδος
Πουλάει ή παράγει αγαθά
Κάλυψη των αναγκών
Έσοδα
Παραγωγή αγαθών
Έξοδα( δαπάνες)
Ο καταναλωτής
Οικονομικές μονάδες
Το κράτος
Εισόδημα