Φύλλο Εργασίας: Ο οικονομικός ρόλος της οικογένειας.

Όνομα ομάδας:

Α) Συμπληρώστε τις προτάσεις:
1. Η οικογένεια αγοράζει αγαθά για να καλύψει τις α_ _ γ _ _ ς της.
2. Η οικογένεια αγοράζει αγαθά δηλαδή κ_ _ _ ν _ _ _ _ _ ι αλλά συμβάλει και στην π_ _ _γ _ _ ή αυτών μέσω της ε _ _ _ σ _ _ ς.


Β) Η διαδικασία αγοράς ενός αγαθού:
1. Διαπίστωση .......................................................................
2. Αναζήτηση πληροφοριών απο .............................................................................................
3. Έρευνα αγοράς, δηλαδή κάνει έλεγχο της .................................... του αγαθού στην αγορά
4. Αξιολογώ τις προτάσεις
5. Επιλογή καλύτερης απόφασης (διαφέρει απο άτομο σε άτομο λόγω ................................................................................................. ).


Γ) Γράψτε αναλυτικά τη διαδικασία αγοράς ενός αγαθού που θέλετε να αγοράσετε σύμφωνα με τα παραπάνω στάδια.

1.
2.
3.
4.
5.


για να μάθουμε τα δικαιώματά μου ως καταναλωτής
.PNG.png2.png